Χρονική Περίοδος Εγγραφών – Μετεγγραφών (ΕΠΣ Λακωνίας)

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ : ΑΠΟ 01/07/  ΕΩΣ  31/07/ κάθε έτους

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ :  ΑΠΟ 01/07/ ΕΩΣ 31/08/ εκάστου έτους και από 1/1 έως 31/1 εκάστου έτους 

ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ : ΑΠΟ 01/07/ΕΩΣ  31/07/εκάστου έτους

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ : ΑΠΟ 01/09/ΕΩΣ 30/09/και από 01/01/ΕΩΣ 31/01/ του επόμενου έτους.  

ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣΑΠΟ 01/09/ΕΩΣ 31/12/   και από   01/02/ΕΩΣ 15/05/ του επόμενου έτους.  

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:  01/07 έως 31/08

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 01/07  έως 31/08

 

Οι μετεγγραφές εσωτερικές και διεθνείς ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διεξάγονται μόνο κατά τη διάρκεια των δυο μετεγγραφικών περιόδων. Η πρώτη μετεγγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 31η Αυγούστου και η δεύτερη την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκάστου έτους.

 

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί – επανεγγραφεί, ως ερασιτέχνης, κατά τις περιόδους των επαναγγραφών, ακόμη και αν ήταν εγγεγραμμένος σε ερασιτεχνικό σωματείο μετά την λήξη της περιόδου αποδέσμευσης ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου.    

 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. απαιτείται …. α)…., β)……. γ) …….

 

δ) Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και κατάλληλος να εγγραφεί. Το ίδιο, ως ανωτέρω, πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νεα μεταβολή του ποδοσφαιριστή.     

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ :  

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής οφελείας και τραπεζικών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους.

Η αίτηση τους υποβάλλεται πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ της Ε.Π.Ο. από 1/10 – 31/10 κάθε έτους.

 

Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωματεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με υποσχετική μόνο στο χρονικό διάστημα από 01/07 έως 31/07 κάθε έτους.

α) Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων του τριών (3) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με υποσχετική.

β) Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με υποσχετική για περισσότερες από δυο (2) μετεγγραφικές περιόδους.

γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να μετακινηθεί με υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του.

7. ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ :

Η χρονική διάρκεια των δελτίων αυτών είναι από ένα (1) χρόνο έως τρία (3) χρόνια.

Το δελτίο Ορισμένου χρόνου θα εκδίδεται με τη συνήθη διαδικασία έκδοσης όλων των δελτίων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Η χρονική διάρκεια ισχύος του θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση των δυο πλευρών (σωματείου και ποδοσφαιριστή), που θα κατατίθεται στην οικεία Ε.Π.Σ.

Παράβολο έκδοσης : α) για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους τριακόσια 300,00 €

β) για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών διακόσια 200,00 € 

γ) για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών εκατό 100,00 €

 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την πρώτη εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα μητρώα της ΕΠΟ απαιτείται η ύπαρξη ουσιαστικών προϋποθέσεων

Η συμπλήρωση του δέκατου (10) έτους της ηλικίας του ποδοσφαριστή, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβαλών.

Είναι δυνατή για τις ανάγκες των πρωταθλημάτων προπαίδων κ.λ.π. η έκδοση ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστών προσωρινής ισχύος ηλικίας από επτά (7) έως δέκα (10) ετών. Οι ως άνω ποδοσφαιριστές υπογράφουν ελεύθερα κανονικό ατομικό δελτίο ιδιότητας ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε σωματείο με την συμπλήρωση του δεκάτου (10) έτους της ηλικίας τους.

Για την πρώτη εγγραφή όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση επανεγγραφής, μετεγγραφής κ.λ.π. ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατομικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται α) η σύμφωνη γνώμη ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του στην προβλεπόμενη θέση της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή και β) υπεύθυνη δήλωση του για την συναίνεση του στην έκδοση του δελτίου θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

1.    Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δυο, δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από 160 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των 18.

2.    Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί στη δύναμη του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές μέχρι την ηλικία 18 ετών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό με τις προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγράφου.

3.    Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο δύναται να διατηρεί στη δύναμή του μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Το σωματείο δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους των πέντε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται στην κατηγορίας του παρόντος εδαφίου. Από την ενηλικίωση τους, αμέσως μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυμεί να αποδεσμεύσει, με αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών.

Οι κατά τα ανωτέρω υπεράριθμοι ποδοσφαιριστές που δεν θα αποδεσμευτούν, δύναται να παραμείνουν στη δύναμη του σωματείου μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου εντός της οποίας ενηλικιώνονται, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες.

4.     Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών.

5.     Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δυο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται μετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας – Μετεγγραφών της ΕΠΟ.

Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στην ομάδα ανδρών του σωματείου τους.

Ο χρόνος τιμωρίας, στράτευσης και τραυματισμού δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του χρόνο της μη συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσημους αγώνες του σωματείου που ανήκει.

6.     Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα σωματεία στα οποία ανήκουν, δεν δηλώνουν συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα, δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την ως άνω δήλωση με αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσμεύονται προσωρινά, προκειμένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε σωματείο της επιθυμίας τους. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο προσωρινά αποδεσμεύτηκε.

7.     Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα (10) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωματείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της ΕΠΟ που υποβάλλεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

8.     Το σωματείο που εντός της ίδιας μετεγγραφικής περιόδου χορήγησε δυο (2) μετεγγραφές στον ίδιο ποδοσφαιριστή, τιμωρείται από την ΕΠΟ με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει κατά τον χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αυτού παραπτώματος, ή το αμέσως επόμενο, ενώ ο ποδοσφαιριστής κατακυρώνεται μεν, υπέρ του σωματείου που υπέβαλλε πρώτο κατά χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιμωρείται όμως από την ΕΠΟ με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε επίσημο αγώνα.

9.     Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωματείων των οποίων η ομάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δυο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά Πρωταθλήματα, δύναται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωματείο, προσκομίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικίας ένωσης με την οποία να βεβαιώνεται ότι το σωματείο δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθλημα.

10.   Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η  Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δυο σωματεία.

11.   Κάθε ποδοσφαιριστής που εκτίει ποινή για βία στους αγωνιστικούς χώρους και για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή, δεν δικαιούται εγγραφής ή μετεγγραφής σε άλλη ομάδα.

12.   Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (Ενώσεις – Ε.Π.Ο.)

πηγή: epslak.gr