Απόφαση Επιτροπής Εφέσεων Ε.Π.Ο. για την έφεση του Λεωνίδα Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ

Αριθμός 45 /13-5-2015

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποτελούμενη από τους Ευάγγελο ΠΑΝΤΙΩΡΑ Επίτιμο Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο και μέλη τους Δημήτριο ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Επίτ. Αντεισαγγελέα Εφετών-Εισηγητή και Δημήτριο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ δικηγόρο Αθηνών.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 περ. Στ’ του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΠΟ, καθώς και αυτές του άρθρου 29 παρ.12 του Ν. 3479/2006(ΦΕΚ 152/Α/19-7-2006).

Συνεδρίασε δημόσια την 6-5-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, μετά από αναβολή εκ της δικασίμου της 22-4-2015, παρουσία και της Γραμματέως Χρύσας Δανάκου-Πούλιου, για να δικάσει την υπ’ αριθ. Πρωτ. 11401/1-4-2015 Έφεση του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που εδρεύει στη Σπάρτη, το οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αργύρης ΛΙΒΑΣ, κατά της υπ’ αριθμ. 81/24-3-2015 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Λακωνίας και του Αθλητικού Σωματείου με την ‘ επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ», που εδρεύει στον Γύθειο και το οποίο δεν παραστάθηκε. Με την απόφαση αυτή η εν λόγω Πειθαρχική Επιτροπή έκανε δεκτή την υποβληθείσα από το Σωματείο «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ» ένσταση αντικανονικήςσυμμετοχής του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή CANI LEONARD της ομάδας «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», κατακύρωσε τον μεταξύτων δύο αυτών ομάδων αγώνα της 7-3-2015 υπέρ του Σωματείου «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ» με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0και επέβαλλε στο Σωματείο «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, έχουν δε καταβληθεί τα νόμιμα και προβλεπόμενα από το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΕΠΟ σχετικά παράβολα των τελών λειτουργίας της παρούσης Επιτροπής και της συζήτησης της, και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω για να εξεταστεί η βασιμότητα των λόγων της.

Το εκκαλούν Σωματείο παραπονείται κατά της εκκαλούμενης απόφασης γιατί «αυτή έσφαλε διότι:

1)     Το δελτίο του ποδοσφαιριστή CANI LEONARD ανέγραφε ως χώρα υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ (ΕΛΛΗΝΑΣ).

2)   Το δελτίο αυτό εξεδόθη από την Ε.Π.Ο. μέσω της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

3)   Το δελτίο αυτό δεν εξεδόθη από δόλια ενέργεια είτε του σωματείο μας είτε του ποδοσφαιριστή.

4)   Το δελτίο αυτό την 7-3-2015 ίσχυε και δεν είχε ανακληθεί και δη λόγω δόλιας ενέργειας δική μας.

5)   Καμία υποχρέωση δεν είχε το σωματείο μας να ελέγξει την ακρίβεια και την πληρότητα του στοιχείου του κάθε δελτίου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Ειδικές      περιπτώσεις      απαγόρευσης      συμμετοχής      σε      αγώνες)

«1…………………………… 2)………………………..

3. α)……………………………………… ………… β)……………………………………..

γ) Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων και το περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχήστην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθόλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα νααγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δυο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και ησυμμετοχή τους στον αγώνα. Όμοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δύο  (2)  αλλοδαπών ποδοσφαιριστών  ανεξαρτήτως ηλικίας και η συμμετοχή τους στον αγώνα. ………………Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξηισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες,άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική,

δ) Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασηςη υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται  υπέρ  της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί τηναντίπαλη ομάδα».

Από τις διατάξεις αυτές του άρθρου 19 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων προκύπτειότι για να είναι αντικανονική η συμμετοχή τρίτου ή και περισσοτέρων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, αρκεί τοότι η ομάδα γνωρίζει ότι ο αναγραφόμενος στο Φ.Α. παίχτης αυτής είναι πραγματικά αλλοδαπός, ακόμη και αν αυτός λανθασμένα φέρεταιως «Έλληνας» στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας του, η έκδοση του οποίου δεν οφείλεται σε δόλια ενέργεια της εν λόγω ομάδας.

Κατά δε το άρθρο 23 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Υποβολή ενστάσεων) «1.Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτωλόγους:

α) ………………………… β)…………… Υ)……………………. δ)……………………..

ε) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που υποχρεωτικά πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατάοποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού ή αναπληρωματικού- ο οποίος αγωνίστηκε, από τους αναγραφόμενους στο Φ.Α..

στ) …………………………………………. ζ)………………………………. η)…………

2)      α)       ………………………………….        β)…………………       γ)………..        δ)……

3)………………………………………… 4)…………………………………….

5) α) ΟΙ ενστάσεις των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’, ζ’ και η’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου υποβάλλονται στη διοργανώτρια μεσυστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, ηοποία δεν υπολογίζεται, Όλες οι παραπάνω ενστάσεις, που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή,διαβιβάζονται υποχρεωτικά,   επί  ποινή   απαραδέκτου   και   μέσω   ΡΑΧ,   εντός  της

παραπάνω προθεσμίας,    β)………………………………………………… γ)…………………

6)…….. 7)…………. 8)………………. 9)……………………… 10)……………. 11)….

12)…………………… 13)……………… 14)………………………. ».-

Από το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων, το Φύλλο Αγώνα, την εκκαλουμένη απόφαση, το υπ’ αριθμ. 350/21-4-2015 έγγραφο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και τις εξηγήσεις, που προφορικά και εγγράφως δόθηκαν από τους διαδίκους, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:

Την 7ην Μαρτίου 2015, στα πλαίσια του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας περιόδου 2014-2015, διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Γυθείου «Χ.Βασιλάκος» ποδοσφαιρικός αγώνας, μεταξύ του Σωματείου με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ»και του Σωματείου με την επωνυμία «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που έληξε με σκορ 2-1 υπέρ της ομάδας «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ ΟΛΕΩΝΙΔΑΣ». Στο Φύλλο Αγώνα, μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ομάδας «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», αναφέρονται τρεις αλλοδαποί ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα:

1)    Ο CANI LEONARD με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο 1165627 και αριθμό φανέλας 5.

2)    Ο DINI XHULIANO με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο 1305181 και αριθμό φανέλας 13.   και

3)    O KLLOCJERI XHULJAN με αριθμό Δελτίου Ε.Π.Ο 1311533 και αριθμό φανέλας 7.

Στα Δελτία ατομικών στοιχείων του 2ου και 3ου εκ των ανωτέρω αλλοδαπών ποδοσφαιριστών αναφερόταν «ως χώρα υπηκοότητας» η «ΑΛΒΑΝΙΑ», ενώ στο με αριθμό 1165627 δελτίο του 1ου εξ αυτών (CANI LEONARD) αναφερόταν «ως χώρα υπηκοότητας» η «ΕΛΛΑΔΑ», παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν πράγματι αλλοδαπός καταγόμενος από την ΑΛΒΑΝΙΑ. Αυτό το αντελήφθη η αγωνιζόμενη αντίπαλη ποδοσφαιρική ομάδα «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ» και εμπροθέσμως υπέβαλε, προς την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, σχετική ένσταση αντικανονικής συμμετοχής αυτού του ποδοσφαιριστή (CANI LEONARD) στο αγώνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 εδαφ.ε’ και 5 εδαφ. α’ και με το άρθρο 19 παρ.3 εδαφ. γ’ και δ’ του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Μέχρι την εκδίκαση αυτής της ένστασης, για την έκδοση του ανωτέρω ανακριβούς Δελτίου ατομικών στοιχείων του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή CANI LEONARD, από την αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητος-Μεταγραφών της Ε.Π.Ο. ακολούθησε σχετική έρευνα, από την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) Η αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή CANI LEONARD, που αφορούσε την μεταγραφή του από το σωματείο «ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» προς το σωματείο «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», εισήχθη στο σύστημα έκδοσης ερασιτεχνικών δελτίων την 31-8-2012 και εγκρίθηκε την 1-9-2012.

β) Στην ηλεκτρονική φόρμα, που για την εν λόγω μεταβολή απέστειλε η Ε.Π.Σ. Λακωνίας, στο ειδικό πεδίο αυτής, είχε αναγραφεί ως «Χώρα υπηκοότητας» η «ΕΛΛΑΔΑ», αντί του ορθού «ΑΛΒΑΝΙΑ» που προέκυπτε από τα συνημμένα στην εν λόγω αίτηση έγγραφα ( αντίγραφο διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή από την Δημοκρατία της ΑΛΒΑΝΙΑΣ και αντίγραφο της άδειας διαμονής του στην ΕΛΛΑΔΑ). Στη συνέχεια το Τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ, που είναι αρμόδιο για την έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, ενέκρινε την αιτούμενη μεταγραφή με ελληνική υπηκοότητα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παραληφθείσα ηλεκτρονική φόρμα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας, χωρίς να αντιληφθεί αυτή την λανθασμένη αναγραφή της «Χώρας υπηκοότητας». Εάν όμως η Υπηρεσία αυτή είχε αντιληφθεί αυτό το λάθος θα απέρριπτε την ανωτέρω αίτηση και δεν θα εξέδιδε το αιτούμενο δελτίο. Έτσι εκδόθηκε το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας του εν λόγω αλλοδαπού ποδοσφαιριστή με λανθασμένη αναγραφή της «χώρας υπηκοότητας» (ΕΛΛΑΔΑ αντί του ορθού ΑΛΒΑΝΙΑ). Αυτό το δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας απεστάλη αρμοδίως και παρελήφθη από το αιτούν την έκδοση του Σωματείο και τον αλλοδαπό ποδοσφαιριστή που ήσαν και οι τελικοί αποδέκτες. Αυτοί δε, ως τελικοί αποδέκτες του εν λόγω δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, είχαν την υποχρέωση να ελέγξουν την ακρίβεια και την πληρότητα των αναγραφόμενων στο δελτίο αυτό στοιχείων και εάν διαπίστωναν καταχώρηση κάποιου λανθασμένου στοιχείου, όπως είναι η «Χώρα υπηκοότητας», έπρεπε να ενημερώσουν, μέσω της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, την ανωτέρω αρμόδια Υπηρεσία της Ε.Π.Ο. προκειμένου αυτή να προβεί στις απαιτούμενες και προβλεπόμενες για την διόρθωση του λάθους ενέργειες. Όμως το εν λόγω Σωματείο «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», αφού παρέλαβε το δελτίο Αθλητικής Ιδιότηταςτου αλλοδαπού ποδοσφαιριστή CANI LEONARD και διαπίστωσε την λανθασμένη αναγραφή ως «Χώρα υπηκοότητας» την«ΕΛΛΑΔΑ» αντί του ορθού την «ΑΛΒΑΝΙΑ», δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την διόρθωση   αυτού   του   εξόφθαλμου  λάθους,   αλλά   αντίθετα   απέκρυψε αυτή και από την 1-9-2012 χρησιμοποιούσε αυτόν τον αλλοδαπό ποδοσφαιριστή ως«Έλληνα», αποκομίζοντας σαφές όφελος έναντι των άλλων Σωματείων αφού είχε την δυνατότητα να δηλώνει στην αγωνιζόμενη ομάδα του και δύο άλλους αλλοδαπούς παίχτες. Αυτή δε η λανθασμένη αναγραφή της «Χώρας υπηκοότητας»ήταν εξόφθαλμη διότι:

α) Το αιτούν Σωματείο και ο ποδοσφαιριστής είχαν υπογράψει την σχετική για την έκδοση του εν λόγω Δελτίου αίτηση, που ήταν γραμμένησε ξενόγλωσσο έντυπο και αφορούσε μεταγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή.

β) Τα συνημμένα στην εν λόγω αίτηση έγγραφα ήσαν έγγραφα που αφορούσαν μόνον αλλοδαπό ποδοσφαιριστή.

γ) Στο εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας του εν λόγω αλλοδαπού ποδοσφαιριστή δεν αναγραφόταν στην οικεία θέση ο «αριθμός Ελληνικής ταυτότητας». Αντίθετα στο δελτίο αυτό αναγραφόταν ημερομηνία έναρξης και λήξης της ισχύος αυτού, που αναγράφεται μόνονόταν πρόκειται για αλλοδαπό ποδοσφαιριστή. Είναι φανερό ότι το Σωματείο «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ» είχε αντιληφθεί απότην πρώτη στιγμή την ανωτέρω λανθασμένη αναγραφή της «Χώρας υπηκοότητας», αλλά παράνομα χρησιμοποιούσε ως «Έλληνα» τον αλλοδαπό ποδοσφαιριστή CANI LEONARD. Το γεγονός ότι αυτό το λάθος δεν οφείλεται σε δόλια ενέργεια τουεν λόγω Σωματείου δεν νομιμοποιεί αυτό να χρησιμοποιεί τον ποδοσφαιριστή αυτόν ως «Έλληνα» αν και γνωρίζει ότι αυτόςείναι πράγματι αλλοδαπός. Η έλλειψη δόλιας ενέργειας του ανωτέρω Σωματείου στην έκδοση του εν λόγω δελτίου με την ως άνωλανθασμένη αναγραφή διαπιστώθηκε και από την αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητος-Μεταγραφών της Ε.Π.Ο., η οποία, με την υπ’ αριθμ. 886/23-4-2015 απόφαση της, ενέκρινε την διόρθωση αυτής της λανθασμένης αναγραφής και απεφάνθη ότι «δεν συντρέχουν οι προϋποθέσειςεφαρμογής του άρθρου 15 παρ.8 εδ.β’ και γ’ του Παραρτήματος Β’ του Κανονισμού Ιδιότητας-Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών (Ερασιτεχνών)», ώστε να επιβληθούν σε βάρος του Σωματείου αυτού και του ποδοσφαιριστή οι προβλεπόμενες από το άρθρο 34 παρ. 1γ’του Κ.Α.Π. κυρώσεις.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, τα οποία επιβεβαιώνονται πλήρως στον απαιτούμενο βαθμό της πλήρους δικανικής πεποιθήσεως  από  το  Φύλλο  Αγώνα   και  τα   λοιπά   έγγραφα  της   δικογραφίας, εμπίπτουν στο πραγματικό της διατάξεως του άρθρου 19 παρ.3 εδαφ. γ’ και δ’ του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και με την έννοια αυτή πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του προβλεπόμενου από την διάταξη του εν λόγω άρθρου πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο προβλέπεται απώλεια του αγώνα και επιβολή χρηματικής ποινής έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ.

Κατόπιν αυτού, η εκκαλούμενη απόφαση, κατ’ ορθή εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και ορθή εκτίμηση των αποδείξεων, ορθώς έκανε δεκτή την υποβληθείσα από το Σωματείο «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ» ένσταση αντικανονικής συμμετοχής του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή CANI LEONARD της ομάδας «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», και κατακύρωσε τον μεταξύ των δύο αυτών ομάδων αγώνα της 7-3-2015 υπέρ του Σωματείου «Γ.Σ. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ» με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0 και επέβαλλε στο Σωματείο «Π.Α.Σ. ΣΠΑΡΤΗ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, με άμεση δικονομική συνέπεια η ένδικη έφεση και οι διατυπωμένοι δι’ αυτής λόγοι αρνητικά να αξιολογούνται και ελέγχονται ως αβάσιμοι, λόγο για τον οποίο και η ερευνώμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί καικατ’ ουσίαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

               Δέχεται   τύποις   και   απορρίπτει   κατ’   ουσίαν   την   κρινομένη έφεση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

                Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 13ην Μαΐου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ: EΠΣ Λακωνίας