ΠΑΕ Σπάρτη: Έκτακτη γενική συνέλευση για την εκλογή του νέου Δ.Σ.

0
77

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΕΙΑ»

ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΠΑΕ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 139801360000

ΑΦΜ 997057410 – ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας στην 1 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εις την έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Σπάρτη Λακωνίας επί της οδού Βρασίδου αρ. 144 Α΄ , που θα γίνει την 1 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ., δια να αποφασίσουν επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της Συνελεύσεως :

Μοναδικό θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να παραστούν εις την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων, υποχρεούνται να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν εις τα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις περί της τοιαύτης καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων απόντων μετόχων πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Έκαστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σπάρτη, 7 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

& Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας

Απόστολος Παύλου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τα νέα της Α.Ε. Σπάρτη