Παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων μέχρι 8/5/2017

0
100

Παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων μέχρι 8/5/2017

Σύμφωνα με την οικ. 6155/2017, η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8/5/2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα πέντε (45) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τον έλεγχο του ακινήτου σας από πολεοδομικής άποψης, την τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων και την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ www.engineersinsparti.com