Πληροφορίες για την διοργάνωση του Κυπέλλου Λακωνίας της περιόδου 2017-18

Το Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων διοργανώνεται κάθε χρόνο και μετέχουν υποχρεωτικά σ΄ αυτό μόνο ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων. 

Στους αγώνες της πρώτης (1ης) φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων μετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σωματεία της Α΄ & Α΄1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Στο Κύπελλο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν, προαιρετικά , οι ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε.

Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο. Η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500,00€) ευρώ.

Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 στην Ένωση ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ένωση, σε δύο αντίτυπα, και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό χρηματικό παράβολο που ορίζεται για τα σωματεία της Α΄ Κατηγορίας στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), για τα σωματεία της Α΄1 Κατηγορίας στο ποσό των εβδομήντα ευρώ (70,00€) και για τα σωματεία Β΄ Κατηγορίας στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€). Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ. Α. Π και των όρων της Προκήρυξης αυτής για την 1η φάση και της Προκήρυξης της Ε. Π. Ο για τη 2η φάση.

Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η  9η  & 10η  Σεπτεμβρίου 2017 

α. Οι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων διοργανώνονται από τις οικείες Τοπικές Ενώσεις.

β. Οι αγώνες της δεύτερης φάσης διοργανώνονται από την Ε. Π. Ο. σύμφωνα με το πρόγραμμα της προκήρυξης. 

Oι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων θα διεξαχθούν ως εξής:

Όσες ομάδες δηλώσουν ότι θα συμμετάσχουν στους αγώνες Κυπέλλου θα χωριστούν σε ΟΜΙΛΟΥΣ.

Ο καταρτισμός των Ομίλων καθώς και ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση θα γίνει με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσης, μετά από τις δηλώσεις συμμετοχής..

          Στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα προκριθούν από τους ομίλους, σε μονές συναντήσεις όπου σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. και το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.

Στα Προημιτελικά θα συμμετέχουν οι οκτώ (8) ομάδες που θα προκριθούν, σε μονές συναντήσεις όπου σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.

Στα Ημιτελικά θα λάβουν μέρος, οι τέσσερις (4)  ομάδες, που θα προκριθούν από τα (προημιτελικά) και θα διεξαχθεί με το σύστημα των διπλών συναντήσεων (εντός και εκτός έδρας)

Ο τελικός για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ένωσης (1ης φάσης), θα ορισθεί με νέα απόφαση του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. και θα καθοριστεί κατόπιν κλήρωσης η τυπικά γηπεδούχους ομάδα 

Το πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ φάσης θα κοινοποιηθεί μετά την δημόσια κλήρωση που θα γίνει στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο Αγίου Ιωάννη, την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 19,30 μ.μ.

Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Σ. Λακωνίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να έχουν προπονητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Προπονητών.

Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο  Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να έχουν είτε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ  σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 5 & 6 παρ. 2 του Κανονισμού Προπονητών και να έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας είτε ΥΠΕΥΘΥΝΟ αγωνιστικής λειτουργίας που θα έχει εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα σωματεία που δεν θα έχουν είτε προπονητή είτε υπεύθυνο αγωνιστικής λειτουργίας θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο οκτακοσίων (800,00€) ευρώ.

Σε κάθε, τυχόν αλλαγή προπονητή η  υπεύθυνου αγωνιστικής λειτουργίας το σωματείο οφείλει εντός τριών (3) ημερών να ενημερώσει την Ε.Π.Σ. Λακωνίας και εντός δέκα πέντε (15) ημερών να έχει προβεί σε αντικατάσταση διαφορετικά θα ελέγχεται πειθαρχικά.

Ποδοσφαιριστής στον οποίο θα εκδοθεί προ της ενάρξεως των αγώνων της αγωνιστικής περιόδου  «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», δεν μπορεί στην διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου να επανέλθει και να αγωνιστεί με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή καθ΄ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αντικανονική η συμμετοχή του.

Ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δεν μπορεί να του εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

Ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό Αγώνα του Κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το εν εξελίξει πρωτάθλημα ή αυτό που μόλις τελείωσε και τριών (3) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξη του, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται να πάρει μέρος.  

                Η παρουσία ιατρού στους αγώνες Κυπέλλου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ της γηπεδούχου ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως οκτακόσιων (800,00€) ευρώ.

            Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων Ιατρό του αγώνα και μέσα πρώτων βοηθειών και φάρμακα.

          Επίσης στη περίπτωση που αναβληθεί ο αγώνας λόγω μη παρουσίας Ιατρού το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στο φιλοξενούμενο σωματείο μέσω Ε. Π. Σ. Λακωνίας τα έξοδα μετακίνησης 20 ατόμων.

α. Η οικονομική οργάνωση και διαχείριση των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων (1ης Φάσης), ύστερα από σχετική απόφαση της ΈΝΩΣΗ , ανατίθεται στα γηπεδούχα σωματεία.

β. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα σε αγώνες που κρίνει ότι θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση φιλάθλων να διενεργεί η ίδια την οικονομική οργάνωση και διαχείριση του αγώνα.  

γ. Για τους μονούς αγώνες του Κυπέλλου, τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα, επιβαρύνουν με 50%  καθ’ ένα εκ των δύο διαγωνιζομένων σωματείων.

δ. Τα έξοδα του ιατρού αγώνα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα Σωματεία. 

Η Ε.Π.Σ.  Λακωνίας έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαίωμα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ίντερνετ) μετάδοσης των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της. 

Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την διοργανώτρια (Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Η Ε.Π.Σ. για το Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων (Α΄ Φάση)  θα εγκρίνει συμβάσεις αντίτιμο άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. Το ποσοστό της Ε.Π.Σ. καθορίζεται στο 20%.

Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.

Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί σχετική σύμβαση.