Fed Cup: 1η η Ελλάδα στον όμιλο με κυρίαρχη εμφάνιση της Σάκκαρη

0
122
Ç Ìáñßá ÓÜêêáñç áãùíßæåôáé åíáíôßïí ôçò Áéãýðôéáò ÓÜíôñá Óáìßñ óôïí áãþíá ôçò ÅèíéêÞò ÏìÜäáò ÔÝííéò óôï 2ï ãêñïõð ôçò ÅõñùáöñéêáíéêÞò æþíçò ôïõ Fed Cup, ÁèÞíá, Ôáôüé, ÐÝìðôç 19 Áðñéëßïõ 2018. Ç ÓÜêêáñç íßêçóå 2-0 óôïí áãþíá, ÷ùñßò íá ÷Üóåé ãêÝéì. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, νικώντας με 2-0 σετ (6-0, 6-3) τη Δανέζα, Κάρεν Μπαρίτζα (νο 556).

Με τη νίκη αυτή, η Ελλάδα έκανε το 2-0 κόντρα στη Δανία και κατέλαβε την 1η θέση στον όμιλό της στο 2ο γκρουπ της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Fed Cup, που διεξάγεται στο Τατόι.

Την αρχή, έκανε νωρίτερα η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου νικώντας με 2-1 την Κλάρα Τάουσον.