ΕΠΣ Λακωνίας: Ενημέρωση για τα σωματεία

0
434
SAMSUNG CSC

Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2015/849/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε
στο ν. 4557/2018 “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”, όλα τα
Νομικά Πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών
δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για τα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα (σωματεία) ως πραγματικοί
δικαιούχοι δηλώνονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο ταμίας ή και ο διαχειριστής
(εφόσον υπάρχει).

Κατά τα ανωτέρω, τα πρόσωπα πρέπει να δηλωθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής του TaxisNet, στην εφαρμογή ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (gsis.gr). Η διαδικασία πρέπει να γίνει μέχρι 1/11/2019 με τους κωδικούς TaxisNet.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις και σημαντικά πρόστιμα.