Αμυκλιακός: Αλλάζει έδρα για τους αγώνες των Play Off

Ο Αμυκλιακός θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες των Play Off της Α’ κατηγορίας Λακωνίας στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης.

Ο πρώτος εντός είναι με τον Μολαϊκό το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου στις 3:30 μ.μ. με τον Μολαϊκό, ο δεύτερος στις 21 Μαρτίου με τον Άρη Σκάλας.

η βαθμολογία των Play off μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής

ΟμάδαΒαθμοίΑγΝίκεςΙσοπΉττεςΥπέρΚατά
1.ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ34110031
2.ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ33101011
3.ΜΟΛΑΪΚΟΣ29000000
4.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ28101011
5.ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ27100113

& quot; Of course this teacher knows that you can rest assured! & quot; Han Rouyu nodded, seemingly understandable, and finally let me breathe a sigh of relief. “No, Pan Junyu, what is true in the newspaper?” Although Sun Xuelei was unwilling to believe it, the facts were in front of her, and she couldn’t be shaken. “Your average fixed target is hovering around 90 rings, and moving targets can also hit 80 rings. For a novice training for a month, it is already quite good! And in terms of physical fitness, you have made great progress. You can remove the 16 kilograms of lead that you carry on your body, and the final result will be within one hour. Besides, is n’t your combat coach saying that? Unless you meet a master, you can take care of yourself, rest assured! My vision will not be wrong! Go, eat! “Li Hao could not tolerate Pan Junyu, stood up, put on a true look, put down the instructor’s shelf, changed his usual serious expression, warmly held Pan Junyu’s shoulders, enthusiastically I went out, but my heart murmured from time to time, “Who dares to give you the training arranged by the Prime Minister, in case the mental state is not good enough to pass the assessment, then I will be in trouble. “Sister Li, make an emergency call!” Han Xue glanced at me with a blue face and hurriedly held Jiang Wei. He turned to the first-aid kit to wrap Jiang Wei with wounds, and ordered Dai Li to be excited. “My God, Han Xue actually fell in love! This makes me unable to believe that you must know that there are countless men who pursue her, she actually chose you, which can make me and my parents astounded!” For Han Xueyu The fact that I was in love, Han Rouyu seemed unacceptable, so he put down his hands and began to talk upside down and incoherently. Her ‘sudden spectacle’ made me frown. One person is like this, and two people are like this. Am I really so bad in the eyes of the Korean family. “Oh, this way, I’ll go find other students, then you take a good rest, you don’t have to participate in the long-distance running!” President Tan agreed to my request without worry, and sighed in his heart, this boy He was so uninterested that he let him show his face a few times, but he pushed cyber ops braindump back and forth. He didn’t appreciate it, so he ran behind me. “My name is Pan Junyu, and Mr. Han is a very good teacher!” I blurted out without thinking. “Thank you!” Although she was only a servant, I still apologized politely. In front of Han Xue, I had to show Pin De tutoring. I couldn’t discredit my parents, let alone Han’s father and Han mother. Haha, with the answer, only a few minutes later, I easily cracked this encryption program that had troubled me all morning, let me see what secrets there need to be kept so secret. “Mr. Jiang, hello, I’m the deputy captain of the Interpol. My surname is Yang. Who did you cut your arm with?” The police surnamed Yang looked at the two ladies next to Jiang Wei, pretending to be out of professional habits. Presenting the credentials, he took out the notepad in his pocket and asked loudly. “Miss Han, this evening dress is really dazzling on you, just like a fairy, so beautiful! It must be dazzling at a charity auction http://www.itcertlearn.com to PMI-RMP Official Practice Tests be a star, and I am honored to be your dance partner. Practice Questions “Going to the corner, I suddenly heard a male voice calling Han Xue’s name, and my heart shuddered. He hesitated for a moment and stopped quietly. “This, of course, have a chance. I will find a few friends to go to Han Xue’s party on the weekend. I vce free download ’m going to cook. I ’m afraid you are a high school student. You do n’t have time!” Why, actually proposed to go to Han Xue’s house; and Han Xue beside him was also confused. Why did they always involve themselves every time they spoke, and they shook their heads helplessly. “I believe he can do it!” Han Xue knew his boyfriend’s ability, and in order to be consistent with Pan Junyu, he answered her mother with the same confidence. “Advisor Pan, I’ll tell you the good news. Your permissions have been opened. However, in order to facilitate your understanding of this case, I have asked the assistant to send the main case of the case to your account in message mode. You only need to log in to the country. Any website of the security department can access the system at any time. Also, comrades from various departments in Beijing and I will arrive in Suzhou at noon tomorrow. I will let Director Tan of the Suzhou Security Bureau send someone when you finish school. Go pick you up, the top ten super hackers in the world, we will meet tomorrow night! “Although Dong Jianguo is very optimistic about my strength, I still have no 100% confidence in this task. I am afraid that the target will be uneasy and come out soon. In one step, taking all the funds in advance, even if it is successful, it doesn’t make any sense; however, as the top person in computer security, he also takes a considerable proportion of my curiosity. However, suddenly a ray of light passed through my brain when I was joking about Zheng An. Jordan, NBA player, Zheng An. These three are different. There are gaps in basketball skills, which are similar to my current situation. It’s just that they are the difference in basketball, and I am different from ordinary people in computer technology. “Afraid? Of course not, I’m just a little nervous! Dear, you also know, my uncle and aunt know our relationship now. Will I welcome them when I go?” My face changed slightly, worried. First of all, almost all commentators believe that Dongsheng Technology’s stop-loss and anti-rise phenomenon is a phenomenon of market entry. As for the future trend, it is difficult to make an accurate analysis. “Ok. “According to the gossip, Dong Jianguo has brain dump some background, otherwise Test why he was only about 50 years old and he became a deputy cadre at such a young age. Besides, I heard that his immediate superior is about to retire, and it can be said that his future is immense. Dad is a sesame-size official. Therefore, everyone is afraid of his arrival, so he is 300-135 Exam Question Type 70-534 Exam Materials led by the Secretary of the Municipal Party Committee Bai, with Mayor Lu, Deputy Secretary Kong, Deputy Mayor Kang and me. This is almost the main right of Suzhou. It ’s in the office, but they do n’t seem to know your true identity. You will take care of yourself when you have dinner. I greet Dong Jianguo and ask what to do! ”My father had already guessed when I asked I thought in my OG0-093 Syllabus Pdf mind, so I answered in detail. After the thrilling kiss, I, Han Xue, hugged tightly, holding tightly together. The body fragrance she made me obsessed into my nose, and the curved bodies were close to each other, which made me feel very excited. Sure enough, it took less than five minutes. As expected, I found the A-class confidential documents in tens of thousands of files. So I looked at the computer screen with excitement. Oh, thanks to the FBI, I was only 18 years old. I was actually listed by the US government as the top ten highly dangerous computer hackers, and the first one was Kevin & amp; # 8226; Mitnick, the super hacker I’ve always admired.