H πρεμιέρα του Αμυκλιακού στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Ευχαριστήριο στον ΟΝΑ Δήμου Σπάρτης.

Τον πρώτο του αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης θα δώσει ο Αμυκλιακός το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου. Ο πρωτοπόρος του Play off της Α’ κατηγορίας Λακωνίας υποδέχεται τον Μολαϊκό στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής.

Η ανακοίνωση του Αμυκλιακού:

H διοίκηση του Αμυκλιακού ευχαριστεί τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Σπάρτης για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης προκειμένου η ομάδα να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες των Play Off της Α’ κατηγορίας Λακωνίας.

Η διοίκηση της ομάδας καλεί το φίλαθλο κόσμο να βρεθεί στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης το Σάββατο για την αναμέτρηση με τον Μολαϊκό. Ο αγώνας γίνεται στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής των Play Off της Α’ κατηγορίας και είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 3:30 μ.μ.

Η βαθμολογία των Play Off μετά την λήξη της 1ης αγωνιστικής

ΟμάδαΒαθμοίΑγΝίκεςΙσοπΉττΥπΚ
1.ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ34110031
2.ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ33101011
3.ΜΟΛΑΪΚΟΣ29000000
4.ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ28101011
5.ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ27100113

“Xue” quietly said to “Be Smart”, “Be Smart, don’t bother with that person, let’s talk privately. “Hmm!” Somehow, Ge Yu, who was sitting in the back row, suddenly smirked and broke the long-term peace in the car, causing everyone to look back. Recalling my performance since I kissed Han Xue, it really seemed like I was a different person. According to the usual personality, how can I chase so hard, chasing the TV station to find Han Xue, not to be so bold, to kiss her in front of Da Li; maybe, it is the power of love that changed me; maybe, I have a proper identity, Freed me from the shadow of imprisonment … In short, I must not Exam Dumps Released with Valid PDF Questions be the former Pan Junyu. “Okay, please help me blow your eyes, and sand ran in!” Seeing Ma Ying agreeingly, I immediately put down my laptop and schoolbag, opened my eyelids with both hands, rolled my eyes and approached Ma Ying, hoping She breathed hard. Maybe I was too excited the moment before, and the shorts I took off in a hurry didn’t know Study Guide Book where to throw it to me. Now I had to lie on the ground naked and look around with Han Xue’s eyes full of smile, and finally circled around the bed. I found my red underwear at the foot of the bed, and by the way glanced at Han Xue’s black bra. “This is the best, Xiao Liu, and I’ll greet Advisor Pan for me later!” Dong Jianguo suddenly pulled Liu Chu to his side and cared gently. “You bad guy, let me go, or I’ll shout ‘indecently!'” The witch is the witch, and she can’t change her nature at http://www.itcertlearn.com this time. Pan Xueyu was very excited when Questions Han Xue changed his previous behavior, so the sounds of coquettishness and breathing in the bedroom were intertwined and continued. “Mr. Xu is the investor of this film and will be attending the premiere as a special guest!” The on-site director first introduced Han Xue to reflect Xu Jialiang’s identity. & quot; Pan Junyu, don’t stand stupid, get in the car! & quot; Han Rouyu got in the car, Changshu breathed a sigh of relief, adjusted the chaotic thoughts just now, and started the car to stop it, pulled down the window and shouted to me stupid. “Hey, Junyu, why are you here?” Tang Yan, as a police officer, was naturally alert, and when she heard the voice she looked back, and when she found my relatively familiar face, she couldn’t help showing a pleasant smile, stroking like a big sister I asked in amazement with a happy voice on my head. “Oh my God, what do you think in your head, something must be dirty?” Han Xue didn’t expect me to Exam Guide say this suddenly, flushed and bumped me lightly. Nowadays, death is just a synonym for me. People will die sooner or later. What do I have to worry about, alive? Why don’t you just think about what it means to live? Because death is not terrible, what is terrible is the process between life and death! If I reach the end without the process, then my life is really boring. “Then you are busy, let me talk with Pan Junyu and see if I can ask anything!” After knowing my approximate identity, my status rose gradually in Zhang Han’s mind, so he couldn’t wait to communicate with me. After a while, I hung up the phone in a hurry, returned to the center of the keyboard with a 210-260 Dumps Ebook sly smile, and started typing and asked, “Pan Junyu, are you really just an ordinary student. “Sorry, I won’t!” Han Xue heard me, and then looked at him. When the two eyes met in the air, Han Xue guilty, immediately turned his eyes away, and replied panicfully. Thinking of this, Han Rouyu also carefully looked at the eyes of the people around him. Su Cheng was okay. He always stared at himself and looked for topics from time to time. Xu Jialiang was different. He was the son-in-law of his parents’ choice. At the first sight 9L0-012 Exam Topics of Han Xue’s beginning, he can be sure that he fancyed Han Xue, because every time he looked at him, his eyes stayed on Han Xue’s body. The small movement just now should not escape his eyes. His gaze could not find a trace of resentment against me, and he continued to keep a gentleman’s smile. How to say, I am all his rivals, really strange people. “I haven’t talked about love, what is love? I don’t know! Then do you know what love is? Do you understand love?” Faced with Han Xue’s question, she felt a “bang” in her heart and suddenly felt bad. No, originally I just wanted to answer my Dumps with PDF and VCE question by shaking my head, but I quickly dismissed this stupid idea. I must go back and fight for future happiness. So I changed my previous weak posture, the momentum was aggressive, my face slowly approached Han Xue, and c2010-657 CCNA BOOK asked without pity, hoping to reverse the unfavorable situation. “Well, let me, who are you?” When he heard that the other party knew the details of himself and called himself a notice, he could not help but start to feel a Vce Files little curious. The long-extinguished raging fire Study re-emerged in my heart. Compared to me in childhood, at this time, I can appreciate the excitement, so at this moment, everything I do is full of incomparable fighting spirit. “Hello everyone, I apologize for making you wait a long time!” Since Xie Wen and others intentionally eased the contradiction, I Certification Exams also smiled and politely nodded to everyone. Han Tianxiao didn’t explain much, just looked at Han Xue meaningfully and smiled slightly. At this time, Han Xue suddenly remembered that this was a PEGACSA71V1 Exam Prep test on Pan Junyu, and his expression of anxiety was undoubted on his face. Take out the key and gently open the door. To my surprise, they were Online Certification Exams lying on the sofa watching the central eight sets of TV series “Genesis” with no signs of panic on their faces. Isn’t that for me? Worry, this is impossible? Yesterday’s call, my father seemed very nervous! How strange.