ΤOΔΑ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020 – 2021
ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Ε.)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και
Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, σαράντα (40)
θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει εφόσον
εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων.
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες
(Α.με.Α.). Επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί η συνάφεια του ΠΜΣ με
τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Τα
μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με τη δια ζώσης εκπαίδευση.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και απαιτείται η
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, η εκπόνηση
πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ενώ απαλλάσσεται από αυτά έως και το
30% του συνόλου των φοιτητών.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά
(http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/published/pmsamea.php),
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά κατά το διάστημα από 15/3/2020έως και 31/5/2020
στη διεύθυνση: Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη. Αναλυτικά ο
φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το προσφερόμενο έντυπο
http://pmsamea.uop.gr/index.php/students/forms). (υποχρεωτικό)
2. Βιογραφικό σημείωμα. (υποχρεωτικό).
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό)
4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου Σπουδών,
από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του
πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πράξη αναγνώρισης από
τον ΔΟΑΤΑΠ). (υποχρεωτικό)
5. Απόδειξη γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου.
(υποχρεωτικό)