ΕΠΣ Λακωνίας: Ανακοίνωση για την άδεια τέλεσης αθλητικών συναντήσεων

SAMSUNG CSC

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3568/Β/10.10.2017) περί “Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του Ν. 2725/1999…” η άδεια τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων θα πρέπει να κοινοποιήται στην αρμόδια αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν  τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της αποστολής αιτήσεων άδειας τέλεσης αθλητικών συναντήσεων ακόμα και την παραμονή διεξαγωγής τους, παρακαλούνται τα σωματεία όπως υποβάλλουν τα αιτήματα στην Περιφέρεια είτε με fax είτε με e-mail έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης προκειμένου να ενημερώνται έγκαιρα οι αρχές, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα θα θεωρείται εκπρόθεσμο και δεν θα εκδίδεται η σχετική άδεια τέλεσης αγώνων, εξαιρουμένων των αιτημάτων έκτακτων περιπτώσεων με ειδική αιτιολόγηση, όπως τα καιρικά φαινόμενα κλπ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα σωματεία να συλλέγουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τα παραχωρητήρια χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης από τις δημοτικές αρχές, προκειμένουν να καταθέτουν τα αιτήματά τους εντός των νόμιμα προβλεπομένων χρονικών ορίων.