Ο Δήμος Μονεμβασίας καλεί τις ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για Χρηματική επιχορήγηση.

Ο Δήμος Μονεμβασίας καλεί τους Αθλητικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των  διοικητικών ορίων του Δήμου και επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης από το Δήμο  για το οικονομικό έτος 2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο, μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις προσώπων δηλαδή που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την έγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 και 83 του Αστικού Κώδικα).

Η επιχορήγηση αφορά σε δαπάνες για έξοδα διαιτησίας και παρατηρητών αγώνων, αγορά αθλητικού υλικού, έξοδα φαγητού και διανυκτερεύσεων των αθλητών, καθώς και για κάλυψη ιατροφαρμακευτικού υλικού κ.λ.π.

Για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αναγνώσατε την σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.