Οδηγίες για τις προπονήσεις ομάδων της Α’ κατηγορίας Γυναικών και της Γ’ Εθνικής

Πλαίσιο οδηγιών για την προετοιμασία ομάδων της Α1 εθνικής κατηγορίας των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου γυναικών και ποδοσφαίρου σάλας ανδρών, της Γ’ εθνικής κατηγορίας του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (23/2/2021 22:05)
Κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ υπ.αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 (648Β ́) παρ. 20 για τον
αθλητισμό, επιτρέπεται από την 22/02/2021 η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων
για προπονήσεις, χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου Α’ εθνικής κατηγορίας γυναικών, Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας Α’
εθνικής κατηγορίας ανδρών, Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γ’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών,
Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών.
Η έναρξη των προπονήσεων των ομάδων των εν λόγω κατηγοριών γίνεται υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
1. Υποχρεωτικό προληπτικό test COVID πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις
2. Καθορισμός Υπεύθυνου COVID19 για κάθε ομάδα
3. Ονομαστικός κατάλογος παικτών – προπονητών – τεχνικού προσωπικού για τις
προπονήσεις
4. Συγκεκριμένος, μοναδικός χώρος προπόνησης
5. Συγκεκριμένο ωράριο προπόνησης και μόνο μία προπόνηση την ημέρα
6. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση για τυχόν συμπτώματα
7. Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος για COVID 19 με τεστ αντιγόνου από
διαπιστευμένα εργαστήρια.
8. Εβδομαδιαία ενημέρωση της Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (ΓΓΑ) για τον αριθμό των ελέγχων και των τυχόν κρουσμάτων
9. Εφαρμογή των πρωτοκόλλων των αντίστοιχων αθλημάτων τα οποία αναρτώνται
στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID19», στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Ειδικότερα:
Οδηγίες προς τις ομάδες:
1. Οι ομάδες αποστέλλουν συμπληρωμένο σε μορφή word και pdf το συνημμένο
έντυπο 1 προς την οικεία Ομοσπονδία. Το έντυπο 1 περιλαμβάνει τον ονομαστικό
κατάλογο αθλητών/τεχνικού προσωπικού κ.α., το ωράριο προπονήσεων, τον
προτεινόμενο χώρο προπόνησης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της
εγκατάστασης. Κάθε ομάδα δηλώνει έως 35 άτομα για την Α’ εθνική γυναικών και
τη Γ’ εθνική και έως 25 άτομα για τα την Α’ εθνική ποδοσφαίρου σάλας και Α2
καλαθοσφαίρισης (συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών, τεχνικού και
ιατρικού προσωπικού κ.α.) οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο χώρο προπόνησης.
Οι ομάδες μεριμνούν για την εκ των προτέρων συνεννόηση με τις αντίστοιχες
αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να είναι διαθέσιμες.
Σε περίπτωση που περισσότερες από μία ομάδες κάνουν χρήση της ίδιας εγκατάστασης
η ώρα λήξης της προπόνησης της μίας ομάδας πρέπει να απέχει από την ώρα έναρξης
της επόμενης τουλάχιστον μισή ώρα.
2. Οι αθλητές, προπονητές και το λοιπό προσωπικό των ομάδων που συμμετέχει στην
προπονητική δραστηριότητα των ομάδων, υποχρεούνται από την πρώτη εβδομάδα
των προπονήσεων να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID
19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια (PCR test ή rapid test).
3. Το πρώτο τεστ για COVID19 γίνεται πριν την έναρξη των προπονήσεων.
4. Μετά και τη διενέργεια του εβδομαδιαίου προληπτικού ελέγχου, η ομάδα γνωστοποιεί
στην Ομοσπονδία τα αποτελέσματα του ελέγχου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη
σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου.
5. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης εφαρμόζονται αυστηρά και απαρέγκλιτα τα
αντίστοιχα πρωτόκολλα και οι οδηγίες ασφαλούς άθλησης οι οποίες αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΓΓΑ και στο πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός και COVID 19», στον
covid19-sports Οι ως άνω οδηγίες καθώς και τα προπονητικά πρωτόκολλα δύναται να
τροποποιούνται με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας.
6. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων οι παίκτες και προπονητές είναι σε καθεστώς
ενεργητικής επιτήρησης δηλαδή κάνουν καθημερινή θερμομέτρηση και αναφέρουν
στον ιατρό οποιοδήποτε σύμπτωμα που σχετίζεται με τη λοίμωξη COVID-19.
7. Οι σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους τις βεβαιώσεις των
διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ αντιγόνου για COVID-19 που έχουν
διενεργηθεί, για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί η
προσκόμισή τους στα πλαίσια δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής
Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
Οδηγίες προς τις Ομοσπονδίες και Ποδοσφαιρικές Ενώσεις:
1. Η οικεία Oμοσπονδία αποστέλλει συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο 2
«Γνωστοποίηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης» προς την αθλητική
εγκατάσταση.
2. Η οικεία Ομοσπονδία αποστέλλει προς το αθλητικό σωματείο συμπληρωμένο το
συνημμένο έντυπο 3 «Βεβαίωση μετακίνησης μελών Ομάδας» προκειμένου να
διανεμηθεί αρμοδίως από το σωματείο προς τους ενδιαφερόμενους.
3. Η Ομοσπονδία, μια φορά την εβδομάδα, αποστέλλει συμπληρωμένο προς τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ,
το συνημμένο εντύπο 4 «Εβδομαδιαίοι προληπτικοί έλεγχοι COVID19», το οποίο περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των εβδομαδιαίων προληπτικών ελέγχων COVID-19 καθώς και τον αριθμό των τυχόν θετικών δειγμάτων.
4. Η οικεία Ομοσπονδία αποστέλλει προς τη ΓΓΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected], επικαιροποιημένο προπονητικό πρωτόκολλο το οποίο θα
περιλαμβάνει τη διαδικασία των προληπτικών εβδομαδιαίων ελέγχων COVID19,
όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στις ακόλουθες
διευθύνσεις [email protected] και [email protected],gov.gr .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας με τα των
σχετικών συνημμένων εντύπων προς τις ομάδες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας
ΚΥΑ.