Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων

Με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ Β΄. 1593/20.04.2021, καθορίστηκαν τα ειδικότερα στοιχεία και οι λεπτομέρειες για:

Α. την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ»

Β. την επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

Γ. τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Α. Τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, είτε αυτά που καθόλου δεν έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους και δεν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά, είτε αυτά που έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένη ή μη αίτηση εγγραφής για το έτος 2020 από 01-01-2021 έως 19-04-2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για το έτος 2021 σε δύο χρονικά κύκλους υποβολής ως εξής:

1. Πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης μέχρι 30.06.2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης, η επανυποβολή είναι μέχρι 30.09.2021.

2. Δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης από 01.07.2021 μέχρι 30.09.2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης, επανυποβολή είναι μέχρι 30.11.2021.

 

Β. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα στοιχεία υποβάλλοντας νέα αίτηση εγγραφής με την είσοδο στον λογαριασμό του σωματείου στην πλατφόρμα προεγγραφής μέχρι 31.08.2021 και αν χρειαστούν διορθώσεις μετά τον έλεγχο, η επανυποβολή είναι μέχρι 30.11.2021.

Η επικαιροποίηση αφορά τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020, την αντίστοιχη ΒΕΒΑΙΩΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αυτών από την Περιφέρεια καθώς και το ΕΝΤΥΠΟ  φορολογικού έτους 2019.