ΕΠΣ Λακωνίας: Η εγκύκλιος για την Γενική Συνέλευση

SAMSUNG CSC

Αριθμ. Πρωτ. 10                                                                                               Σπάρτη 14 Μαΐου 2021

 

Π Ρ Ο Σ : Τα Σωματεία μας

Κύριε Πρόεδρε,

 

Με την ευκαιρία της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας στις 31-05-2021 κοινοποιούμε την παρακάτω εγκύκλιο για ενημέρωσή σας.

 

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα σωματεία μελών της Ε.Π.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, που έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 και συμμετέχουν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητικών τουλάχοστον κατά τα δυο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (άρθρο 20 παρ.1α, του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ.)

2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στην Γεν. Συνέλευση δι’ αντιπρόσωπου του.

Ο Τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ των σωματείων. ( άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ.)

3. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ από έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο. Κάθε σωματείο διαθέτει μια ψήφο στην Γενική Συνέλευση. (άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ.)

Αντιπρόσωπος σωματείου ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο (άρθρο 4 παρ.1, – Παράρτημα Β Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ)

4. Οι αντιπρόσωποι του σωματείου νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ το αργότερο προ τριών ( 3) ημερών από την ημέρα της Γ.Σ. μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής και της ημέρας της Γ.Σ, ήτοι μέχρι τις 27.5.2021 ειδικού πληρεξούσιο έγγραφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους (άρθρο 22 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

5. Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (άρθρο 21 παρ.3,- Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ.)

6. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου μέλους στη Γενική Συνέλευση (άρθρο 21, παρ. 4 Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ.). Κατ΄ εξαίρεση δικαιούνται να είναι αντιπρόσωποι με πλήρη δικαιώματα, των σωματείων- μελών στις Γενικές Συνελεύσεις των Αρχαιρεσιών (άρθρο 21 παρ. 4 -Καταστατικού Ε.Π.Σ.Λ)

7. Προπονητές, διαιτητές και ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να εκπροσωπούν σωματεία, ούτε να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

8. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων (Τακτικός – Αναπληρωματικός) στην Γεν. Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ οφείλουν να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα τους ή διαβατήριο η’ δίπλωμα οδήγησης ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.

9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην Τακτική Γ.Σ. στις 31.05.2021 και ώρα 18.30 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ και η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα 19.30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση. Ν (άρθρου 24 παρ.2 του Καταστατικού Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν λόγοι που απαγορεύουν, λόγω της πανδημίας Covid 19, την φυσική παρουσία των εκπροσώπων των μελών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ταυτόχρονης επικοινωνίας (ο σχετικός κωδικώς θα σας δωθεί πριν τις εργασίες)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Καρράς             Θεμιστοκλής Δογαντζής